top of page

KONKORDATO NEDİR?


BİLİNDİĞİ ÜZERE 25.02.2018 TARİH VE 7101 SAYI KANUNLA İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA YAPILAN KONKORDATO HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Nakit akışı düzensizliği yaşayan , vadesi gelen borçlarını bu nedenle ödeyemeyecek olan ve mevcut ekonomik krizden etkilenen gerçek veya tüzel kişi tacirler vade veya tenzilat veya her ikisini de talep edebilen konkordato talebinde bulunabilir.

Ancak belirtmeliyiz ki gerek konkordatonun masraflı olması (tek bir davacı için 75.000TL dava gideri) gerekse konkordato hususunda alacaklılar ile anlaşılamaması durumunda iflas söz konusu olacağından dava açarken çok ciddi düşünmek gerekmektedir.

Borcunu ödemek isteyen gerçek veya tüzel kişi tacirlere ise kredi kurumları veya alacaklıların samimi bir el uzatması gerektiğini düşünüyorum.

Kısa vadede toparlanacak olan borçlular ödemelerine başladıktan sonra geç de olsa alacaklılarını tatmin imkanına kavuşacaktır.

Bu açıdan sadece borçlu için önemli gözükse de yüzlerce işçisi olan borçluların ekonomik hayatlarını devam ettirmeleri öncelikle işçilerin aileleri ve toplum düzeni için çok ama çok önemli olmaktadır.

Konkordato ; dürüst ve borcunu ödemek isteyen borçluların mallarını tabiri caiz ise "haraç mezat" satma tehlikesinden uzak tutarak çalışmaya üretmeye kazanmaya ve ödemeye sevk eden bir yoldur.

Yine belirtmek istiyorum ki kredi kurumlarının ve alacaklıların pozitif bakış açısı gereklidir.

Borçlu kaybederse alacaklı da kaybeder.

Çok merak edilen bir konu olduğu için yasal düzenlemelerin temel metinlerini de okumanız için ekliyorum.

Avukat Ferit Belgin

Konkordato Talebi

İİK madde 285-( Değişik 28/02/2018-7101/13 md)

Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler

İİK madde 286--(Değişik 28/02/2018-7101/14 md)

Borçlu, konkordato talebine aşağıdaki belgeleri ekler.

a) Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi.

b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler; borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.

c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.

d) Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.

e) Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları. Şu kadar ki bu şart 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamında küçük işletmeler bakımından uygulanmaz.

Bu madde uyarınca sunulan malî tabloların tarihi, başvuru tarihinden en fazla kırk beş gün önce olabilir.

Borçlu, konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer belge ve kayıtları da ibraz etmek zorundadır.”

bottom of page